Puskini 20, Narva, Eesti Vabariik
+372 3572516, +372 3543589
Mob. +372 5535809
Autobusside tellimine: +372 5531276

Tingimused

OÜ Lorita reisibüroo reisi tingimused

1. Reisileping ja turismifirma vastutus.

1.1. Turismifirma vastutab selle eest, et reisi tingimused vastaksid lepingus märgitule.

1.2. Turismifirma ei vastuta teiste ettevõtete teenuste eest, mida ta müüb nende esindaja või tellijana.

1.3. Turismifirma ei vastuta force majeure ja sellega seotud kahjude eest (sealhulgas, kuid mitte ainult: looduskatastroofid, ebasoodsad ilmastikutingimused, poliitilised sündmused, streigid jne).

1.4. Lepingu sisu.

Turismipaketi maksumusse kuuluvad ainult lepingus kirjeldatud teenused. Reisi tingimusi või puudujääke hinnatakse ainult nende andmete põhjal, mida turismifirma lepingu sõlmimisel andis.

1.5. Abi osutamise tingimused.

Kui turist haigestub, satub õnnetusse või röövitakse reisi ajal, ei võta turismifirma endale kohustust organiseerida tema ravi ja tagasipöördumist, kuid võib abi osutada juhul, kui turist ise tasub kõik sellega seotud kulud.

2. Lepinguga liitumine ja reisi maksumuse tasumine.

2.1. Turisti ja turismifirma vahel sõlmitud leping jõustub selle allkirjastamise ajal, kui turist on reisijana valinud ja tasunud reisi täielikult või osaliselt.

2.2. Valitud reisi tasu tuleks teha järgmises järjekorras:

2.2.1. reisi tellimisel – 20% maksumusest.

2.2.2. täieliku tasu - hiljemalt 45 päeva enne reisi algust või vastavalt arvel märgitud maksetähtajale.

2.2.3. Kui reisini on jäänud vähem kui 45 päeva, tuleb reisi eest tasuda täies ulatuses.

2.3. Kui turist ei tasu reisi eest 3 päeva jooksul arve esitamisest või arvele märgitud kuupäevaks, võib lepingu turismifirma ühepoolselt lõpetada.

2.4. Ettemaksu maksmine või reisi täielik maksmine tähendab, et klient on lepingu tingimustega tutvunud ja nõustub nendega täielikult.

3. Reisist loobumise tingimused.

3.1. Kui turist loobub reisist rohkem kui 40 päeva enne reisi algust, võtab turismifirma maha iga inimese paketi maksumusest 10%, samuti kindlustuse ja viisa maksumuse, kui need on olemas.

3.2. Kui turist loobub reisist 40 ja vähem päeva enne reisi algust, siis § 874 Võla......................


3.3. Kui turist loobub reisist 20 ja vähem päeva enne reisi algust, siis § 874 Võlaõigus seadustiku lõike 7 kohaselt võtab turismifirma maha iga inimese paketi maksumusest 55%, samuti kindlustuse ja viisa maksumuse, kui need on olemas.

3.4. Kui turist loobub reisist 10 ja vähem päeva enne reisi algust, siis § 874 Võlaõigus seadustiku lõike 7 kohaselt võtab turismifirma maha iga inimese paketi maksumusest 95%, samuti kindlustuse ja viisa maksumuse, kui need on olemas.

3.5. Kui turist loobub reisist peale reisi algust või reisi ajal, siis turismifirma ei tagasta inimese paketi maksumust. Samuti ei tagasta turismifirma viisa ja kindlustuse maksumust.

4. Üldised tingimused

4.1. Turismifirma jätab endale õiguse teha reisijatele reisieelses kirjas teatatud muudatusi ajakava, majutuse, transpordi jm. suhtes, mille korral turistil ei ole õigust nõuda lepingu tühistamist ega kahjude hüvitamist.

4.2. Juhul kui turist ei ilmu kohale kogunemisele ega lennule määratud kellajal, turismifirma reisijat ei oota. Sellisel juhul loetakse, et reisija on loobunud reisist ja selle eest tasumine ei kuulu tagastamisele.

4.3. Turist on kohustatud järgima reisieelses kirjas märgitud aegu. Kui turist hilines, või ei ilmu kohale sihtkohas ettenähtud kohas, ei tagastata talle sellest tulenevaid kulusid ega kulutusi.

4.4. Reisil olles peab turist tegema kõik endast oleneva, et vältida kahju tekkimist.

4.5. Reisi tingimuste täitmata jätmine või tingimuste rikkumine turisti poolt annab turismifirmale õiguse lepingust taganeda, ilma et turistil oleks õigust nõuda kahjude hüvitamist.

4.6. Kõik vaidlused, mida ei suudeta lahendada lepingu poolte vahel, lahendab kohus.

4.7. Reeglid ja tingimused, mis ei ole märgitud selles lepingus, reguleeritakse Eesti Vabariigi seadustega. ...................................


5. Peatused ja ümbersõidud

5.1. Mõnede reiside ajal on turistidele mõeldud peatusi, mis võimaldavad neil nautida sihtkohta või puhata. Need peatused on planeeritud ja neid teavitatakse eelnevalt. Turistil on kohustus järgida ettenähtud aegu ja mitte eksida enda ja teiste reisijate ajakava.

5.2. Turismifirma jätab endale õiguse muuta reisi marsruuti, kui see on vajalik turistide ohutuse või reisi kvaliteedi tagamiseks. Sellisel juhul teavitatakse turiste võimalikult kiiresti.

6. Turistide vastutus

6.1. Turist vastutab isiklikult enda dokumentide, väärtasjade ja pagasi eest. Turismifirma ei ole vastutav turisti isiklike asjade kadumise või varguse eest.

6.2. Turist peab järgima sihtriigi seadusi ja etiketti. Turisti ebaseaduslik tegevus, mis põhjustab kahju turismifirmale või teistele turistidele, võib kaasa tuua turismifirma lepingust taganemise ja turisti võimaliku vastutuse sihtriigi seaduste ees.

7. Kindlustus

7.1. Turist peab sõlmima kindlustuslepingu, mis hõlmab reisi katkestamist, õnnetust, terviserikkeid, vargust ja pagasi kaotamist. Kindlustusleping tuleb sõlmida enne reisi algust ja turist peab reisi ajal kaasas kandma kindlustuslepingut.

7.2. Kui kindlustuslepingut ei ole sõlmitud, võib turist kaotada õiguse hüvitisele juhul, kui ta haigestub, satub õnnetusse või kui tema vara on varastatud või hävinenud.


8. Puudused reisi korraldamisel.

8.1. Reisifirma on teinud vea, kui reis ja osutatud teenused ei vasta lepingus märgitule.

8.2. Puudusteks ei saa pidada reisi väiksemaid muudatusi, mida oli võimalik ette näha, arvestades reisi iseloomu ja sihtkohta.

8.3. Turist peab ise huvi tundma reisiga seotud teabe vastu. Reisifirma ei vastuta turisti vähese teadlikkuse eest seoses reisi sihtkoha iseärasuste, samuti plaanide, ajakavade ja ekskursioonide, reiside ning muude tegevuste kohta.

8.4. Puudusteks ei saa pidada reisi ajakava muudatusi, mis on tingitud reisifirmast sõltumatutest põhjustest, sealhulgas, kuid mitte ainult: ilmastikuolud, teede olukord, viivitused piiripunktides, liiklusummikud.

8.5. Reisifirma jätab endale õiguse erilistel juhtudel asendada hotell samaväärse (kategooria järgi) hotelliga. Reisifirma arvestab kliendi soove majutuse osas, kuid ei saa nende täielikku täitmist garanteerida.

8.6. Reisifirma ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud turisti enda tegevuse või tegevusetuse tõttu.

8.7. Reisifirma ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud temast mitteolenevatel põhjustel (force majeure).

8.8. Reisifirma ei vastuta, kui turist langeb kuriteo ohvriks või õnnetusse. Reisifirma ei vastuta, kui turist ei saa jätkata reisi dokumentide kadumise või varguse tõttu.

8.9. Reisifirma ei vastuta, kui ilm ei vasta pikaajalisele keskmisele.

8.10. Reisifirma ei vastuta tehniliste probleemide eest hotellis või transpordivahendis, samuti kahju eest, mis on põhjustatud hotelli personali või sõidukijuhtide tegevuse või tegevusetuse tõttu.

8.11. Reisifirma ei vastuta, kui turist ei saa reisile minna, kuna talle on viisa või dokumentide vastuvõtt keeldutud.

8.12. Reisifirma ei vastuta transpordivahendi tehnilise seisukorra ja juhtide kvalifikatsiooni eest.

8.13. Reisifirma ei vastuta turisti pagasi säilimise eest kogu reisi vältel.

8.14. Reisifirma ei vastuta täpsuse eest, mida agentuur on turistile andnud reisifirma turismipakettide müümisel. Täpsuse eest vastutab antud juhul agentuur.

8.15. Pretensioonid tuleb esitada reisifirma esindajale kirjalikult reisi ajal või hiljemalt 24 tunni jooksul pärast reisi lõppu. Hiljem esitatud pretensioone ei vaadata läbi ega rahuldata.


9. Reisifirma õigus lepingu lõpetamiseks.

9.1. Reisifirmal on õigus leping lõpetada, kui turist ei tasu reisi õigeaegselt.

9.2. Reisifirmal on õigus leping lõpetada, kui turist oma käitumisega kahjustab reisifirma mainet või teeb solvavaid avaldusi reisifirma või selle töötajate aadressil.

10. Vaidluste lahendamine.

10.1. Kõik lepinguga seotud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.

10.2. Kui kokkulepet ei saavutata, on võimalus pöörduda Tarbijakaitseametisse.

10.3. Kui kokkulepet ei saavutata ka sel viisil, siis seadusega ette nähtud korras.

Tingimustega olen tutvunud ja nõustun ......................................................... Kliendi allkiri